ബാങ്ക് പരീക്ഷകൾ ഇനി എന്തെളുപ്പം|Bank Exams|Upcoming Bank Exams 2019|IBPS Study PlanBank Exam Syllabus and Motivation
Learn smart.Be Happy.
Telegram Link-https://t.me/eduonlearningsolutions
Eduon ക്ലാസുകൾ സ്ഥിരമായി ലഭിക്കാൻ SUBSCRIBE–https://www.youtube.com/EduOnLearningSolutions
——————————————–
നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ Pradeeep Gopinathan സംഘടിപ്പിക്കുന്ന Special Maths ക്ലാസിനു താല്പര്യം ഉള്ളവർ ഈ ഫോം പൂരിപ്പിക്കൂ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyRPRWtdxYGBhCl0NNiNpSKpyCZ37TrjbJdw9LrJUWxtumSg/viewform?usp=sf_link

whatsaap broadcast-8075634214
———————————————
Like this Facebook page for regular updates—-https://www.facebook.com/EduOnLearningsolutions

#eduon
#learnsmart
#pradeepgopinathan

source

Leave a Reply